شنبه, 03 آبان, 1399
SATURDAY, October 24, 2020
چهار شنبه 16 مهر
حضور مهندس کریمی مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور باتفاق جلائیان مدیر مجموعه ورزشی شهید شیرودی در فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved