پنج شنبه, 01 فروردین, 1398
THURSDAY, March 21, 2019
سه شنبه 21 فروردین
بازدید مهندس اکبر زاده مشاور در امور فضای سبز و زیباسازی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
عکس : حسین ذاکری


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved