سه شنبه, 29 مرداد, 1398
TUESDAY, August 20, 2019
سه شنبه 16 بهمن
افتتاح فاز نخست ورزشگاه پنج هزارنفری نسیم شهر توسط دکتر سلطانی فر


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved