پنج شنبه, 23 مرداد, 1399
THURSDAY, August 13, 2020
شنبه 04 مرداد
چهارمین جلسه شورای معاونین و مدیران مجموعه شیرودی با حضور جلائیان سرپرست مجموعه


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved