پنج شنبه, 28 دی, 1396
THURSDAY, January 18, 2018
دو شنبه 18 دی
بازدید مهندس کریمی مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور از مجموعه ورزشی آزادی-دو شنبه 18 دی


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved