چهارشنبه, 25 تیر, 1399
WEDNESDAY, July 15, 2020
سه شنبه 10 تیر
بازدید دکتر ضرغامی مدیرعامل سازمان زيباسازي شهر تهران از مجموعه ورزشی شهید شیرودی باتفاق جلائیان سرپرست مجموعه


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved