جمعه, 04 مهر, 1399
FRIDAY, September 25, 2020
شنبه 22 شهریور
جلسه داخلی و بازدید مدیرمجموعه با همراهی معاونین و مسئولان ستادی از مجموعه های شهیدان شیرودی و کبکانیان


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved