پنج شنبه, 23 مرداد, 1399
THURSDAY, August 13, 2020
سه شنبه 07 مرداد
مرحله دوم توزیع اقلام ضدعفونی ، بهداشتی و ارزاق معیشتی به پرسنل مجموعه ورزشی شهید شیرودی


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved