پنج شنبه, 09 بهمن, 1399
THURSDAY, January 28, 2021
سه شنبه 16 اردیبهشت
نشست بهره برداران مجموعه ورزشی انقلاب با مدیرعامل شرکت توسعه در تالار نصرت


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved