پنج شنبه, 30 آبان, 1398
THURSDAY, November 21, 2019
شنبه 11 آبان
سوپر لیگ کاراته سالن شهید افراسیابی مجموعه ورزشی شهید شیرودی


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved