پنج شنبه, 08 خرداد, 1399
THURSDAY, May 28, 2020
سه شنبه 20 اسفند
گزارش ویدئویی بازدید سرزده کابلی از مرکز اورژانس مستقر در مجموعه


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved