شنبه, 26 آبان, 1397
SATURDAY, November 17, 2018
شنبه 05 آبان
بازدید تاجیک مدیرحراست شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور از مجموعه ورزشی شهید شیرودی


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved