سه شنبه, 01 مهر, 1399
TUESDAY, September 22, 2020
یک شنبه 15 تیر
گزارش ویدئویی از حضور مهندس کریمی و معاونین ستادی شرکت توسعه در مجموعه شهید شیرودی


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved