چهارشنبه, 01 خرداد, 1398
WEDNESDAY, May 22, 2019
شنبه 04 اسفند
بازدید مهندس رحمتی و همراهی کابلی در استادیوم شهید شیرودی و سالن شهید افراسیابی - بخش دوم


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved