سه شنبه, 24 تیر, 1399
TUESDAY, July 14, 2020
چهار شنبه 03 اردیبهشت
گزارش ویدئویی از بسته بندی در سالن شهید افراسیابی مجموعه ورزشی شهید شیرودی و توزیع 110 هزار پک ارزاق در روستاهای محروم


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved