پنج شنبه, 04 بهمن, 1397
THURSDAY, January 24, 2019
شنبه 05 آبان
مسابقات لیگ کاراته 1 در بخش آقایان به میزبانی مجموعه ورزشی شهید شیرودی در سالن شهید افراسیابی


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved