سه شنبه, 04 تیر, 1398
TUESDAY, June 25, 2019
دو شنبه 06 خرداد
دومین شب مراسم احیای لیالی قدر در سالن شهید افراسیابی و میزبانی بیش از 4000 نفر از جوانان پرشور- بخش اول


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved