جمعه, 09 اسفند, 1398
FRIDAY, February 28, 2020
سه شنبه 14 آبان
گزارش ویدئویی : توضیحات کابلی مدیر مجموعه در خصوص دستگاه معرفی شده
هوشمند سازی انشعابات مجموعه ورزشی شهید شیرودی - سالن جلسات دفتر امور مشترک فدراسیون های ورزشی


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved