سه شنبه, 29 مرداد, 1398
TUESDAY, August 20, 2019
یک شنبه 04 آذر
سالن بزرگ افراسيابی مجموعه ورزشی شهید شیرودی روز دوم مسابقات جام جهانی شمشيربازی تهران


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved