سه شنبه, 29 مرداد, 1398
TUESDAY, August 20, 2019
دو شنبه 06 اسفند
بازدید میدانی کابلی از وضعیت فضای سبز مجموعه ورزرشی شهید شیرودی


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved