سه شنبه, 24 تیر, 1399
TUESDAY, July 14, 2020
شنبه 30 فروردین
گزارش ویدئویی از راه اندازی پست های 4 و 5 مجموعه ورزشی شهید شیرودی، توسط اکیپ برق منطقه


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved