یکشنبه, 19 آذر, 1402
SUNDAY, December 10, 2023
دو شنبه 30 آبان
نشست نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور با معاون پشتیبانی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی

نشست نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور با معاون پشتیبانی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی
نشستی با حضور رییس امور ساختارهای سازمانیِ سازمان اداری و استخدامی کشور و معاون پشتیبانی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، ظهر امروز دوشنبه ۳۰ آبان ماه، نشستی با حضور علیرضا شاهپری رئیس امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور و حمید رضا رحیمی معاون پشتیبانی شرکت به منظور بررسی ساختار سازمانی موجود به همراه شرح وظایف با پست های سازمانی پیشنهادی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی برگزار شد.

طی این جلسه، وضعیت امور ایثارگران شرکت نیز مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه یک ساعته، مرتضی نوروزی مدیر حوزه مدیرعامل و روابط عمومی و محمد رضا حیدری سرپرست طرح و برنامه شرکت توسعه و همچنین معاونین سازمان اداری و استخدامی کشور حضور داشتند.تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved