چهارشنبه, 10 آذر, 1400
WEDNESDAY, December 1, 2021
سه شنبه 25 آبان
جلسه جلائیان مدیر مجموعه ورزشی شهید شیرودی با بسیج وزارت ورزش و جوانان در خصوص جانمایی جهت تدفین یکی از شهدای گمنام عزیزمان


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved