چهارشنبه, 28 اردیبهشت, 1401
WEDNESDAY, May 18, 2022
پنج شنبه 22 اردیبهشت
سالن شهید افراسیابی مجموعه ورزشی شهید شیرودی میزبان مسابقات کاراته قهرمانی کشور در رشته ناکامورا


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved