پنج شنبه, 27 مرداد, 1401
THURSDAY, August 18, 2022
چهار شنبه 22 تیر
بازسازی ورودی سه سالن واقع در مجموعه ورزشی شهید کبکانیان برای رشته های جودو ؛ کاراته و تکواندو


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved