دوشنبه, 04 بهمن, 1400
MONDAY, January 24, 2022
چهار شنبه 22 دی
بازدید سرپرست معاونت فنی و مهندسی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی از پروژه های ورزشی گیلان


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved