سه شنبه, 27 مهر, 1400
TUESDAY, October 19, 2021
شنبه 06 شهریور
حضور همدانی معاون مشارکت‌ها و جذب سرمایه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در دفتر جلائیان مدیر مجموعه ورزشی شهید شیرودی


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved