سه شنبه, 07 تیر, 1401
TUESDAY, June 28, 2022
شنبه 07 خرداد
ششمین جلسه شورای معاونین و مدیران با حضور مهندس همتی مدیر مجموعه ورزشی شهید شیرودی در دفتر مدیریت


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved