پنج شنبه, 06 اردیبهشت, 1397
THURSDAY, April 26, 2018
مزایده
نوع مزایده:
وضعیت مزایده:
چهار شنبه 02 اسفند - بهره‌برداری از استخرهاي سرپوشيده آقايان و بانوان بانضمام ساير متعلقات آن را درمجموعه ورزشی شهيد شيرودي/تجدید
تاریخ ثبت: چهار شنبه 02 اسفند 1396
موضوع: بهره‌برداری از استخرهاي سرپوشيده آقايان و بانوان بانضمام ساير متعلقات آن را درمجموعه ورزشی شهيد شيرودي/تجدید
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي شهيد شيرودي
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/12/19
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/12/05 الی 1396/12/08
اطلاعات بیشتر
تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved