شنبه, 26 آبان, 1397
SATURDAY, November 17, 2018
مزایده
نوع مزایده:
وضعیت مزایده:
دو شنبه 07 آبان - بهره‌برداری از نه باب زمين تنيس روباز خاكي به انضمام يكباب سالن سرپوشيده و ساير متعلقات آن درمجموعه ورزشی شهيد شيرودي
تاریخ ثبت: دو شنبه 07 آبان 1397
موضوع: بهره‌برداری از نه باب زمين تنيس روباز خاكي به انضمام يكباب سالن سرپوشيده و ساير متعلقات آن درمجموعه ورزشی شهيد شيرودي
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي شهيد شيرودي
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1397/09/05
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1397/08/14 الی 1397/08/22
اطلاعات بیشتر
دو شنبه 07 آبان - بهره برداري از زمين چمن فوتبال شماره 2 بانضمام ساير متعلقات آن در مجموعه ورزشي شهيد شيرودي
تاریخ ثبت: دو شنبه 07 آبان 1397
موضوع: بهره برداري از زمين چمن فوتبال شماره 2 بانضمام ساير متعلقات آن در مجموعه ورزشي شهيد شيرودي
محل اجرا: مجموعه ورزشی شهید شیرودی
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1397/09/05
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1397/08/14 الی 1397/08/22
اطلاعات بیشتر
دو شنبه 07 آبان - بهره برداري از فضايي جهت فروشگاه ورزشي جنب زمينهاي تنيس در مجموعه ورزشي شهيد شيرودي
تاریخ ثبت: دو شنبه 07 آبان 1397
موضوع: بهره برداري از فضايي جهت فروشگاه ورزشي جنب زمينهاي تنيس در مجموعه ورزشي شهيد شيرودي
محل اجرا: مجموعه ورزشی شهید شیرودی
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1397/09/05
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1397/08/14 الی 1397/08/22
اطلاعات بیشتر
تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved