شنبه, 16 اسفند, 1399
SATURDAY, March 6, 2021
مزایده
نوع مزایده:
وضعیت مزایده:
شنبه 25 بهمن - فروش ضایعات و اقلام مازاد در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
تاریخ ثبت: شنبه 25 بهمن 1399
موضوع: فروش ضایعات و اقلام مازاد در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1399/12/12
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1399/11/25 الی 1399/12/02
اطلاعات بیشتر
تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved