سه شنبه, 29 مرداد, 1398
TUESDAY, August 20, 2019
مزایده
نوع مزایده:
وضعیت مزایده:
شنبه 19 مرداد - اجاره و بهره برداري از یکباب زمین چمن تنیس مجموعه ورزشی شهید شیرودی (نوبت دوم)
تاریخ ثبت: شنبه 19 مرداد 1398
موضوع: اجاره و بهره برداري از یکباب زمین چمن تنیس مجموعه ورزشی شهید شیرودی (نوبت دوم)
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي شهيد شيرودي
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1398/06/09
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1398/05/22 الی 1398/05/30
اطلاعات بیشتر
تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved