سه شنبه, 28 آذر, 1396
TUESDAY, December 19, 2017
مزایده
نوع مزایده:
وضعیت مزایده:
چهار شنبه 22 آذر - بهره برداري از يكباب زمين چندمنظوره روباز بانضمام ساير متعلقات در مجموعه ورزشي شهيد شيرودي-تجديد
تاریخ ثبت: چهار شنبه 22 آذر 1396
موضوع: بهره برداري از يكباب زمين چندمنظوره روباز بانضمام ساير متعلقات در مجموعه ورزشي شهيد شيرودي-تجديد
محل اجرا: مجموعه ورزشی شهید شیرودی
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/10/12
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/09/25 الی 1396/10/02
اطلاعات بیشتر
چهار شنبه 22 آذر - بهره برداري از زمين چمن فوتبال شماره 2 بانضمام ساير متعلقات آن در مجموعه ورزشي شهيد شيرودي-تجديد
تاریخ ثبت: چهار شنبه 22 آذر 1396
موضوع: بهره برداري از زمين چمن فوتبال شماره 2 بانضمام ساير متعلقات آن در مجموعه ورزشي شهيد شيرودي-تجديد
محل اجرا: مجموعه ورزشی شهید شیرودی
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/10/12
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/09/25 الی 1396/10/02
اطلاعات بیشتر
چهار شنبه 22 آذر - بهره برداري از نه باب زمين تنيس روباز به انضمام يكباب سالن سرپوشيده و ساير متعلقات آن در مجموعه ورزشي شهيد شيرودي-تجديد
تاریخ ثبت: چهار شنبه 22 آذر 1396
موضوع: بهره برداري از نه باب زمين تنيس روباز به انضمام يكباب سالن سرپوشيده و ساير متعلقات آن در مجموعه ورزشي شهيد شيرودي-تجديد
محل اجرا: مجموعه ورزشی شهید شیرودی
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/10/12
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/09/25 الی 1396/10/02
اطلاعات بیشتر
تجدید
سه شنبه 02 آبان - بهره‌برداری از يكباب سالن بدمينتون به انضمام يكباب خوابگاه و ساير متعلقات را درمجموعه ورزشی شهيد شيرودي
تاریخ ثبت: سه شنبه 02 آبان 1396
موضوع: بهره‌برداری از يكباب سالن بدمينتون به انضمام يكباب خوابگاه و ساير متعلقات را درمجموعه ورزشی شهيد شيرودي
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي شهيد شيرودي
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/08/20
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/08/06 الی 1396/08/09
اطلاعات بیشتر
تجدید
سه شنبه 02 آبان - بهره برداري از فضايي جهت فروشگاه ورزشي جنب زمينهاي تنيس در مجموعه ورزشي شهيد شيرودي
تاریخ ثبت: سه شنبه 02 آبان 1396
موضوع: بهره برداري از فضايي جهت فروشگاه ورزشي جنب زمينهاي تنيس در مجموعه ورزشي شهيد شيرودي
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي شهيد شيرودي
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/08/20
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/08/06 الی 1396/08/09
اطلاعات بیشتر
تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved