دوشنبه, 02 مهر, 1397
MONDAY, September 24, 2018
مزایده
نوع مزایده:
وضعیت مزایده:
چهار شنبه 10 مرداد - بهره برداري از يكباب زمين چمن تنيس بهمراه تبليغات داخلي آن واقع در مجموعه ورزشي شهيد شيرودي
تاریخ ثبت: چهار شنبه 10 مرداد 1397
موضوع: بهره برداري از يكباب زمين چمن تنيس بهمراه تبليغات داخلي آن واقع در مجموعه ورزشي شهيد شيرودي
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1397/05/27
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1397/05/10 الی 1397/05/15
اطلاعات بیشتر
تجدید
دو شنبه 07 خرداد - بهره برداري از يكباب زمين چمن تنيس بهمراه تبليغات داخلي آن واقع در مجموعه ورزشي شهيد شيرودي
تاریخ ثبت: دو شنبه 07 خرداد 1397
موضوع: بهره برداري از يكباب زمين چمن تنيس بهمراه تبليغات داخلي آن واقع در مجموعه ورزشي شهيد شيرودي
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1397/03/23
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1397/03/08 الی 1397/03/13
اطلاعات بیشتر
چهار شنبه 19 اردیبهشت - بهره برداري از يكباب فروشگاه و دو باب بوفه بهمراه تبليغات داخلي آن واقع در مجموعه ورزشي شهيد شيرودي
تاریخ ثبت: چهار شنبه 19 اردیبهشت 1397
موضوع: بهره برداري از يكباب فروشگاه و دو باب بوفه بهمراه تبليغات داخلي آن واقع در مجموعه ورزشي شهيد شيرودي
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1397/03/05
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1397/02/22 الی 1397/02/25
اطلاعات بیشتر
چهار شنبه 19 اردیبهشت - بهره برداري از يكباب زمين چمن تنيس بهمراه تبليغات داخلي آن واقع در مجموعه ورزشي شهيد شيرودي
تاریخ ثبت: چهار شنبه 19 اردیبهشت 1397
موضوع: بهره برداري از يكباب زمين چمن تنيس بهمراه تبليغات داخلي آن واقع در مجموعه ورزشي شهيد شيرودي
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1397/03/05
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1397/02/22 الی 1397/02/25
اطلاعات بیشتر
چهار شنبه 02 اسفند - بهره‌برداری از استخرهاي سرپوشيده آقايان و بانوان بانضمام ساير متعلقات آن را درمجموعه ورزشی شهيد شيرودي/تجدید
تاریخ ثبت: چهار شنبه 02 اسفند 1396
موضوع: بهره‌برداری از استخرهاي سرپوشيده آقايان و بانوان بانضمام ساير متعلقات آن را درمجموعه ورزشی شهيد شيرودي/تجدید
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي شهيد شيرودي
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/12/19
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/12/05 الی 1396/12/08
اطلاعات بیشتر
تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved