پنج شنبه, 02 اسفند, 1397
THURSDAY, February 21, 2019
مزایده
نوع مزایده:
وضعیت مزایده:
شنبه 27 بهمن - بهره برداري از يكباب فروشگاه و دو باب بوفه واقع در مجموعه ورزشي شهيد شيرودي
تاریخ ثبت: شنبه 27 بهمن 1397
موضوع: بهره برداري از يكباب فروشگاه و دو باب بوفه واقع در مجموعه ورزشي شهيد شيرودي
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي شهيد شيرودي
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1397/12/18
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1397/11/28 الی 1397/12/05
اطلاعات بیشتر
تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved