شنبه, 16 اسفند, 1399
SATURDAY, March 6, 2021
شنبه 25 بهمن
حضور دکتر سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک در فدراسیون های ورزشی رزمی و پزشکی ورزشی مستقر در مجموعه ورزشی شهید شیرودی


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved