جمعه, 22 آذر, 1398
FRIDAY, December 13, 2019
دو شنبه 24 تیر
جلسه بررسی وضعیت استادیوم های ورزشی سراسر کشور با حضور مهندس کریمی


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved