شنبه, 16 اسفند, 1399
SATURDAY, March 6, 2021
یک شنبه 03 اسفند
بازدید جلاییان مدیر مجموعه ورزشی شهید شیرودی از برخی اماکن و همچنین نحوه انجام فعالیتهای عمرانی در مجموعه


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved