سه شنبه, 29 مرداد, 1398
TUESDAY, August 20, 2019
شنبه 03 آذر
سالن بزرگ افراسيابی مجموعه ورزشی شهید شیرودی ميزبان جام جهانی شمشيربازی تهران


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved