پنج شنبه, 08 خرداد, 1399
THURSDAY, May 28, 2020
دو شنبه 25 شهریور
جلسه ای با حضور رؤسای فدراسیون های پرورش اندام ، شنا و نابینایان در دفتر کابلی


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved