چهارشنبه, 25 تیر, 1399
WEDNESDAY, July 15, 2020
شنبه 03 اسفند
گزارش ویدئویی از بازدید کمیته نظارت بر عملکرد بهره برداران شرکت توسعه از برخی اماکن مجموعه شهید شیرودی


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved