دوشنبه, 27 فروردین, 1403
MONDAY, April 15, 2024
مزایده
نوع مزایده:
وضعیت مزایده:
سه شنبه 01 اسفند - بهره برداری از سالن شهید افراسیابی مجموعه ورزشی شهید شیرودی
تاریخ ثبت: سه شنبه 01 اسفند 1402
موضوع: بهره برداری از سالن شهید افراسیابی مجموعه ورزشی شهید شیرودی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/12/19
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/12/02 الی 1402/12/07
اطلاعات بیشتر
چهار شنبه 27 دی - بهره برداری از سالن شهید افراسیابی مجموعه ورزشی شهید شیرودی
تاریخ ثبت: چهار شنبه 27 دی 1402
موضوع: بهره برداری از سالن شهید افراسیابی مجموعه ورزشی شهید شیرودی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/11/14
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/10/27 الی 1402/11/02
اطلاعات بیشتر
سه شنبه 28 آذر - بهره برداری از سالن شهید افراسیابی مجموعه ورزشی شهید شیرودی
تاریخ ثبت: سه شنبه 28 آذر 1402
موضوع: بهره برداری از سالن شهید افراسیابی مجموعه ورزشی شهید شیرودی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/10/16
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/10/02 الی 1402/10/05
اطلاعات بیشتر
سه شنبه 28 آذر - بهره برداری از 9 باب زمین تنیس خاکی و سالن سرپوشیده و بوفه مجموعه شهید شیرودی
تاریخ ثبت: سه شنبه 28 آذر 1402
موضوع: بهره برداری از 9 باب زمین تنیس خاکی و سالن سرپوشیده و بوفه مجموعه شهید شیرودی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/10/16
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/10/02 الی 1402/10/05
اطلاعات بیشتر
سه شنبه 28 آذر - بهره برداری از زمین تنیس چمن مصنوعی مجموعه ورزشی شهید شیرودی
تاریخ ثبت: سه شنبه 28 آذر 1402
موضوع: بهره برداری از زمین تنیس چمن مصنوعی مجموعه ورزشی شهید شیرودی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/10/16
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/10/02 الی 1402/10/05
اطلاعات بیشتر
سه شنبه 30 آبان - بهره برداری از سالن شهید افراسیابی مجموعه ورزشی شهید شیرودی
تاریخ ثبت: سه شنبه 30 آبان 1402
موضوع: بهره برداری از سالن شهید افراسیابی مجموعه ورزشی شهید شیرودی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/09/20
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/09/01 الی 1402/09/07
اطلاعات بیشتر
سه شنبه 30 آبان - بهره برداری از 9 باب زمین تنیس خاکی و سالن سرپوشیده و بوفه مجموعه شهید شیرودی
تاریخ ثبت: سه شنبه 30 آبان 1402
موضوع: بهره برداری از 9 باب زمین تنیس خاکی و سالن سرپوشیده و بوفه مجموعه شهید شیرودی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/09/20
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/09/01 الی 1402/09/07
اطلاعات بیشتر
سه شنبه 30 آبان - بهره برداری از زمین تنیس چمن مصنوعی مجموعه ورزشی شهید شیرودی
تاریخ ثبت: سه شنبه 30 آبان 1402
موضوع: بهره برداری از زمین تنیس چمن مصنوعی مجموعه ورزشی شهید شیرودی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/09/20
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/09/01 الی 1402/09/07
اطلاعات بیشتر
دو شنبه 01 آبان - بهره برداری از 9 باب زمین تنیس خاکی و سالن سرپوشیده مجموعه شهید شیرودی
تاریخ ثبت: دو شنبه 01 آبان 1402
موضوع: بهره برداری از 9 باب زمین تنیس خاکی و سالن سرپوشیده مجموعه شهید شیرودی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/08/21
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/08/02 الی 1402/08/07
اطلاعات بیشتر
دو شنبه 01 آبان - بهره برداری از زمین چمن مصنوعی تنیس مجموعه شهید شیرودی
تاریخ ثبت: دو شنبه 01 آبان 1402
موضوع: بهره برداری از زمین چمن مصنوعی تنیس مجموعه شهید شیرودی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/08/21
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/08/02 الی 1402/08/07
اطلاعات بیشتر
شنبه 15 مهر - بهره برداری از زمین چمن طبیعی شماره یک مجموعه ورزشی شهید شیرودی
تاریخ ثبت: شنبه 15 مهر 1402
موضوع: بهره برداری از زمین چمن طبیعی شماره یک مجموعه ورزشی شهید شیرودی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/08/06
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/07/17 الی 1402/07/23
اطلاعات بیشتر
تجدید
سه شنبه 04 مهر - بهره برداری از زمینهای تنیس خاکی ویکباب سالن سرپوشیده تنیس و بوفه در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
تاریخ ثبت: سه شنبه 04 مهر 1402
موضوع: بهره برداری از زمینهای تنیس خاکی ویکباب سالن سرپوشیده تنیس و بوفه در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/07/19
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/07/05 الی 1402/07/09
اطلاعات بیشتر
تجدید
سه شنبه 04 مهر - بهره برداری از زمین تنیس چمن مصنوعی مجموعه ورزشی شهید شیرودی
تاریخ ثبت: سه شنبه 04 مهر 1402
موضوع: بهره برداری از زمین تنیس چمن مصنوعی مجموعه ورزشی شهید شیرودی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/07/19
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/07/05 الی 1402/07/09
اطلاعات بیشتر
تجدید
چهار شنبه 22 شهریور - بهره برداری از زمین فوتبال گل کوچک واقع در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
تاریخ ثبت: چهار شنبه 22 شهریور 1402
موضوع: بهره برداری از زمین فوتبال گل کوچک واقع در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/07/08
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/06/21 الی 1402/06/27
اطلاعات بیشتر
شنبه 04 شهریور - بهره برداری از زمینهای تنیس خاکی ویکباب سالن سرپوشیده تنیس و بوفه در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
تاریخ ثبت: شنبه 04 شهریور 1402
موضوع: بهره برداری از زمینهای تنیس خاکی ویکباب سالن سرپوشیده تنیس و بوفه در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/06/22
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/06/06 الی 1402/06/11
اطلاعات بیشتر
شنبه 04 شهریور - بهره برداری اززمین تنیس چمن مصنوعی واقع در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
تاریخ ثبت: شنبه 04 شهریور 1402
موضوع: بهره برداری اززمین تنیس چمن مصنوعی واقع در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
محل اجرا: استان تهران - شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/06/22
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/06/06 الی 1402/06/11
اطلاعات بیشتر
یک شنبه 29 مرداد - بهره برداری از زمین فوتبال گل کوچک واقع در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
تاریخ ثبت: یک شنبه 29 مرداد 1402
موضوع: بهره برداری از زمین فوتبال گل کوچک واقع در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/06/14
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/05/30 الی 1402/06/04
اطلاعات بیشتر
چهار شنبه 07 تیر - سرمایه گذاری طراحی بازسازی احداث بهره برداری پرداخت اجاره بها و انتقال پروژه کترینگ کبکانیان واقع در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
تاریخ ثبت: چهار شنبه 07 تیر 1402
موضوع: سرمایه گذاری طراحی بازسازی احداث بهره برداری پرداخت اجاره بها و انتقال پروژه کترینگ کبکانیان واقع در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
محل اجرا: استان تهران - شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/04/27
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/04/10 الی 1402/04/17
اطلاعات بیشتر
یک شنبه 16 بهمن - بهره برداری از خوابگاه بدمینتون مجموعه ورزشی شهید شیرودی
تاریخ ثبت: یک شنبه 16 بهمن 1401
موضوع: بهره برداری از خوابگاه بدمینتون مجموعه ورزشی شهید شیرودی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/12/02
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/11/16 الی 1401/11/20
اطلاعات بیشتر
سه شنبه 22 آذر - بهره برداری از چمن طبیعی شماره دو مجموعه ورزشی شیرودی
تاریخ ثبت: سه شنبه 22 آذر 1401
موضوع: بهره برداری از چمن طبیعی شماره دو مجموعه ورزشی شیرودی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/10/14
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/09/21 الی 1401/09/29
اطلاعات بیشتر
سه شنبه 22 آذر - بهره برداری از چمن مصنوعی شماره دو مجموعه ورزشی شیرودی
تاریخ ثبت: سه شنبه 22 آذر 1401
موضوع: بهره برداری از چمن مصنوعی شماره دو مجموعه ورزشی شیرودی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/10/14
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/09/21 الی 1401/09/29
اطلاعات بیشتر
شنبه 19 آذر - بهره برداری از استخر نوفلاح مجموعه ورزشی شهید شیرودی
تاریخ ثبت: شنبه 19 آذر 1401
موضوع: بهره برداری از استخر نوفلاح مجموعه ورزشی شهید شیرودی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/10/13
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/09/16 الی 1401/09/30
اطلاعات بیشتر
شنبه 19 آذر - بهره برداری از استخر روباز مجموعه ورزشی شهید شیرودی
تاریخ ثبت: شنبه 19 آذر 1401
موضوع: بهره برداری از استخر روباز مجموعه ورزشی شهید شیرودی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/10/13
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1400/09/16 الی 1401/09/30
اطلاعات بیشتر
دو شنبه 23 آبان - بهره برداری از دو باب بوفه و یک باب فروشگاه در مجموعه های شهید شیرودی و کبکانیان
تاریخ ثبت: دو شنبه 23 آبان 1401
موضوع: بهره برداری از دو باب بوفه و یک باب فروشگاه در مجموعه های شهید شیرودی و کبکانیان
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/09/09
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/08/22 الی 1401/08/29
اطلاعات بیشتر
یک شنبه 27 شهریور - بهره برداری از سالن بدنسازی آقایان و بانوان در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
تاریخ ثبت: یک شنبه 27 شهریور 1401
موضوع: بهره برداری از سالن بدنسازی آقایان و بانوان در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/07/24
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/06/27 الی 1401/07/09
اطلاعات بیشتر
یک شنبه 23 مرداد - بهره برداری از سالن بدنسازی آقایان و بانوان در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
تاریخ ثبت: یک شنبه 23 مرداد 1401
موضوع: بهره برداری از سالن بدنسازی آقایان و بانوان در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/06/08
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/05/22 الی 1401/05/29
اطلاعات بیشتر
یک شنبه 02 مرداد - بهره برداری از یک باب کانکس تاکسی سرویس در مجموعه ورزشی کبکانیان تهران
تاریخ ثبت: یک شنبه 02 مرداد 1401
موضوع: بهره برداری از یک باب کانکس تاکسی سرویس در مجموعه ورزشی کبکانیان تهران
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1400/05/23
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/05/02 الی 1401/05/09
اطلاعات بیشتر
یک شنبه 02 مرداد - بهره برداری از کافی شاپ جنب زمین تنیس در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
تاریخ ثبت: یک شنبه 02 مرداد 1401
موضوع: بهره برداری از کافی شاپ جنب زمین تنیس در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/05/23
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/05/02 الی 1401/05/09
اطلاعات بیشتر
یک شنبه 02 مرداد - بهره برداری از استخر آقایان (نوفلاح) به انضمام سالن اتاق های ماساژ و سایر متعلقات آن در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
تاریخ ثبت: یک شنبه 02 مرداد 1401
موضوع: بهره برداری از استخر آقایان (نوفلاح) به انضمام سالن اتاق های ماساژ و سایر متعلقات آن در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/05/23
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/05/02 الی 1401/05/09
اطلاعات بیشتر
یک شنبه 02 مرداد - بهره برداری از استخر روباز به انضمام سایر متعلقات آن در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
تاریخ ثبت: یک شنبه 02 مرداد 1401
موضوع: بهره برداری از استخر روباز به انضمام سایر متعلقات آن در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/05/23
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/05/02 الی 1401/05/09
اطلاعات بیشتر
سه شنبه 10 خرداد - بهره برداری از استخر بانوان تاجیکی بانضمام سایر متعلقات در مجموعه ورزشی شیرودی
تاریخ ثبت: سه شنبه 10 خرداد 1401
موضوع: بهره برداری از استخر بانوان تاجیکی بانضمام سایر متعلقات در مجموعه ورزشی شیرودی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/03/30
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/03/07 الی 1401/03/16
اطلاعات بیشتر
سه شنبه 10 خرداد - بهره برداری از استخر آقایان نوفلاح بانضمام سایر متعلقات در مجموعه ورزشی شیرودی
تاریخ ثبت: سه شنبه 10 خرداد 1401
موضوع: بهره برداری از استخر آقایان نوفلاح بانضمام سایر متعلقات در مجموعه ورزشی شیرودی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/03/30
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/03/07 الی 1401/03/16
اطلاعات بیشتر
سه شنبه 10 خرداد - بهره برداری از استخر روباز بانضمام سایر متعلقات در مجموعه ورزشی شیرودی
تاریخ ثبت: سه شنبه 10 خرداد 1401
موضوع: بهره برداری از استخر روباز بانضمام سایر متعلقات در مجموعه ورزشی شیرودی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهزان
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/03/30
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/03/08 الی 1401/03/16
اطلاعات بیشتر
شنبه 07 خرداد - بهره برداری از زمین چمن مصنوعی فوتبال شماره یک و زمین چمنطبیعی فوتبال شماره دو به انضمام سایر متعلقات آن در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
تاریخ ثبت: شنبه 07 خرداد 1401
موضوع: بهره برداری از زمین چمن مصنوعی فوتبال شماره یک و زمین چمنطبیعی فوتبال شماره دو به انضمام سایر متعلقات آن در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/03/23
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/03/03 الی 1401/03/10
اطلاعات بیشتر
شنبه 07 خرداد - بهره برداری از زمین چمن طبیعی فوتبال شماره یک و زمین چمن مصنوعی فوتبال شماره دوبه انضمام سایر متعلقات آن در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
تاریخ ثبت: شنبه 07 خرداد 1401
موضوع: بهره برداری از زمین چمن طبیعی فوتبال شماره یک و زمین چمن مصنوعی فوتبال شماره دوبه انضمام سایر متعلقات آن در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/03/23
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/03/03 الی 1401/03/10
اطلاعات بیشتر
شنبه 07 خرداد - بهره برداری از یک باب کانکس تاکسی سرویس در مجموعه ورزشی کبکانیان تهران
تاریخ ثبت: شنبه 07 خرداد 1401
موضوع: بهره برداری از یک باب کانکس تاکسی سرویس در مجموعه ورزشی کبکانیان تهران
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/03/23
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/03/03 الی 1401/03/10
اطلاعات بیشتر
شنبه 07 خرداد - بهره برداری از کافی شاپ جنب زمین تنیس در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
تاریخ ثبت: شنبه 07 خرداد 1401
موضوع: بهره برداری از کافی شاپ جنب زمین تنیس در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/03/23
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/03/03 الی 1401/03/10
اطلاعات بیشتر
سه شنبه 30 فروردین - بهره برداری از استخر بانوان (تاجیکی) به انضمام و سایر متعلقات آن در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
تاریخ ثبت: سه شنبه 30 فروردین 1401
موضوع: بهره برداری از استخر بانوان (تاجیکی) به انضمام و سایر متعلقات آن در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/02/19
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/01/29 الی 1401/02/05
اطلاعات بیشتر
سه شنبه 30 فروردین - بهره برداری از استخر آقایان (نوفلاح) به انضمام سالن اتاق های ماساژ و سایر متعلقات آن در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
تاریخ ثبت: سه شنبه 30 فروردین 1401
موضوع: بهره برداری از استخر آقایان (نوفلاح) به انضمام سالن اتاق های ماساژ و سایر متعلقات آن در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/02/19
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/01/29 الی 1401/02/05
اطلاعات بیشتر
سه شنبه 30 فروردین - بهره برداری از استخر روباز به انضمام سایر متعلقات آن در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
تاریخ ثبت: سه شنبه 30 فروردین 1401
موضوع: بهره برداری از استخر روباز به انضمام سایر متعلقات آن در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/02/19
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/01/29 الی 1401/02/05
اطلاعات بیشتر
چهار شنبه 24 فروردین - بهره برداری از زمین چمن مصنوعی فوتبال شماره 1و زمین چمن طبیعی فوتبال شماره 2 به انضمام سایر متعلقات آن در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
تاریخ ثبت: چهار شنبه 24 فروردین 1401
موضوع: بهره برداری از زمین چمن مصنوعی فوتبال شماره 1و زمین چمن طبیعی فوتبال شماره 2 به انضمام سایر متعلقات آن در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/02/17
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/01/23 الی 1401/01/31
اطلاعات بیشتر
چهار شنبه 24 فروردین - بهره برداری از زمین چمن طبیعی فوتبال شماره 1در مجموعه شهید شیرودی و زمین چمن مصنوعی فوتبال شماره 2در مجموعه کبکانبان به انضمام سایر متعلقات آن
تاریخ ثبت: چهار شنبه 24 فروردین 1401
موضوع: بهره برداری از زمین چمن طبیعی فوتبال شماره 1در مجموعه شهید شیرودی و زمین چمن مصنوعی فوتبال شماره 2در مجموعه کبکانبان به انضمام سایر متعلقات آن
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/02/17
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/01/23 الی 1401/01/31
اطلاعات بیشتر
دو شنبه 22 فروردین - سالن چند منظوره شهید افراسیابی در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
تاریخ ثبت: دو شنبه 22 فروردین 1401
موضوع: سالن چند منظوره شهید افراسیابی در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/02/17
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/01/21 الی 1401/01/29
اطلاعات بیشتر
دو شنبه 22 فروردین - بهره برداری از یک باب کانکس تاکسی سرویس در مجموعه ورزشی کبکانیان تهران
تاریخ ثبت: دو شنبه 22 فروردین 1401
موضوع: بهره برداری از یک باب کانکس تاکسی سرویس در مجموعه ورزشی کبکانیان تهران
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/02/17
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/01/21 الی 1401/01/29
اطلاعات بیشتر
دو شنبه 22 فروردین - بهره برداری از کافی شاپ جنب زمین تنیس در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
تاریخ ثبت: دو شنبه 22 فروردین 1401
موضوع: بهره برداری از کافی شاپ جنب زمین تنیس در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/02/17
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/01/21 الی 1401/01/29
اطلاعات بیشتر
تجدید
یک شنبه 05 اردیبهشت - بهره برداری از زمین چمن فوتبال شماره 2 به انضمام سایر متعلقات آن در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
تاریخ ثبت: یک شنبه 05 اردیبهشت 1400
موضوع: بهره برداری از زمین چمن فوتبال شماره 2 به انضمام سایر متعلقات آن در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1400/02/25
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1400/02/06 الی 1400/02/15
اطلاعات بیشتر
تجدید
یک شنبه 05 اردیبهشت - بهره برداری از یک باب کانکس تاکسی سرویس به همراه تبلیغات داخلی واقع در مجموعه ورزشی کبکانیان تهران
تاریخ ثبت: یک شنبه 05 اردیبهشت 1400
موضوع: بهره برداری از یک باب کانکس تاکسی سرویس به همراه تبلیغات داخلی واقع در مجموعه ورزشی کبکانیان تهران
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1400/02/25
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1400/02/06 الی 1400/02/15
اطلاعات بیشتر
تجدید
یک شنبه 05 اردیبهشت - بهره برداری از کافی شاپ جنب زمین تنیس و محوطه آن در امتداد دیوار مجموعه تا درب ورودی (جنوب شرقی) و به انضمام سایر متعلقات آن در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
تاریخ ثبت: یک شنبه 05 اردیبهشت 1400
موضوع: بهره برداری از کافی شاپ جنب زمین تنیس و محوطه آن در امتداد دیوار مجموعه تا درب ورودی (جنوب شرقی) و به انضمام سایر متعلقات آن در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1400/02/25
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1400/02/06 الی 1400/02/15
اطلاعات بیشتر
دو شنبه 30 فروردین - بهره برداری از سالن چند منظوره شهید افراسیابی به انضمام سایر متعلقات آن واقع در مجموعه شهید شیرودی
تاریخ ثبت: دو شنبه 30 فروردین 1400
موضوع: بهره برداری از سالن چند منظوره شهید افراسیابی به انضمام سایر متعلقات آن واقع در مجموعه شهید شیرودی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1400/02/19
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1400/01/31 الی 1400/02/07
اطلاعات بیشتر
تجدید
شنبه 28 فروردین - حراج عمومی فروش ضایعات چوبی در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
تاریخ ثبت: شنبه 28 فروردین 1400
موضوع: حراج عمومی فروش ضایعات چوبی در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1400/01/31
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1400/01/28 الی 1400/01/30
اطلاعات بیشتر
یک شنبه 24 اسفند - حراج عمومی فروش ضایعات چوبی در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
تاریخ ثبت: یک شنبه 24 اسفند 1399
موضوع: حراج عمومی فروش ضایعات چوبی در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1400/01/07
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1399/12/25 الی 1400/01/07
اطلاعات بیشتر
یک شنبه 17 اسفند - بهره برداری از زمین چمن فوتبال شماره 2 به انضمام سایر متعلقات آن در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
تاریخ ثبت: یک شنبه 17 اسفند 1399
موضوع: بهره برداری از زمین چمن فوتبال شماره 2 به انضمام سایر متعلقات آن در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1400/01/17
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1399/12/16 الی 1400/01/05
اطلاعات بیشتر
یک شنبه 17 اسفند - بهره برداری از یک باب کانکس تاکسی سرویس به همراه تبلیغات داخلی واقع در مجموعه ورزشی کبکانیان تهران
تاریخ ثبت: یک شنبه 17 اسفند 1399
موضوع: بهره برداری از یک باب کانکس تاکسی سرویس به همراه تبلیغات داخلی واقع در مجموعه ورزشی کبکانیان تهران
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1400/01/17
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1399/12/16 الی 1400/01/05
اطلاعات بیشتر
یک شنبه 17 اسفند - بهره برداری از کافی شاپ جنب زمین تنیس و محوطه آن در امتداد دیوار مجموعه تا درب ورودی (جنوب شرقی) و به انضمام سایر متعلقات آن در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
تاریخ ثبت: یک شنبه 17 اسفند 1399
موضوع: بهره برداری از کافی شاپ جنب زمین تنیس و محوطه آن در امتداد دیوار مجموعه تا درب ورودی (جنوب شرقی) و به انضمام سایر متعلقات آن در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1400/01/17
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1399/12/16 الی 1400/01/05
اطلاعات بیشتر
شنبه 25 بهمن - فروش ضایعات و اقلام مازاد در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
تاریخ ثبت: شنبه 25 بهمن 1399
موضوع: فروش ضایعات و اقلام مازاد در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1399/12/12
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1399/11/25 الی 1399/12/02
اطلاعات بیشتر
تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved