دو شنبه 30 آبان نشست نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور با معاون پشتیبانی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی  
   
  نشستی با حضور رییس امور ساختارهای سازمانیِ سازمان اداری و استخدامی کشور و معاون پشتیبانی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، ظهر امروز دوشنبه ۳۰ آبان ماه، نشستی با حضور علیرضا شاهپری رئیس امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور و حمید رضا رحیمی معاون پشتیبانی شرکت به منظور بررسی ساختار سازمانی موجود به همراه شرح وظایف با پست های سازمانی پیشنهادی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی برگزار شد.

طی این جلسه، وضعیت امور ایثارگران شرکت نیز مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه یک ساعته، مرتضی نوروزی مدیر حوزه مدیرعامل و روابط عمومی و محمد رضا حیدری سرپرست طرح و برنامه شرکت توسعه و همچنین معاونین سازمان اداری و استخدامی کشور حضور داشتند.