پنج شنبه, 27 مرداد, 1401
THURSDAY, August 18, 2022
دو شنبه 03 مرداد
بازدید دکتر فروردین رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی از مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved