سه شنبه, 07 تیر, 1401
TUESDAY, June 28, 2022
دو شنبه 30 خرداد
مراسم افتتاحیه سالن اختصاصی فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی در سالن شهید کبگانیان


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved