شنبه, 12 آذر, 1401
SATURDAY, December 3, 2022
سه شنبه 10 آبان
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور با حضور وزیر ورزش و جوانان


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved