پنج شنبه, 18 خرداد, 1402
THURSDAY, June 8, 2023
سه شنبه 10 آبان
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور با حضور وزیر ورزش و جوانان


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved