پنج شنبه, 27 مرداد, 1401
THURSDAY, August 18, 2022
پنج شنبه 06 مرداد
پرچم و کتیبه های عزا در مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی نصب شد


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved