چهارشنبه, 10 آذر, 1400
WEDNESDAY, December 1, 2021
پنج شنبه 27 آبان
حضور مهندس عاصم یوسفی در فدراسیون کشتی و بازدید از سالن های کشتی شهید هادی و شهید صدرزاده و جلسه با دبیر


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved