پنج شنبه, 18 خرداد, 1402
THURSDAY, June 8, 2023
دو شنبه 02 آبان
حصور مهندس عاصم یوسفی مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved