شنبه, 12 آذر, 1401
SATURDAY, December 3, 2022
دو شنبه 02 آبان
حصور مهندس عاصم یوسفی مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved