چهارشنبه, 02 خرداد, 1403
WEDNESDAY, May 22, 2024
دو شنبه 02 آبان
حصور مهندس عاصم یوسفی مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved