جمعه, 22 تیر, 1403
FRIDAY, July 12, 2024
دو شنبه 18 تیر
برگزاری مراسم عزاداری دومین روز ماه محرم در مجموعه ورزشی شهید شیرودی


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved