پنج شنبه, 18 خرداد, 1402
THURSDAY, June 8, 2023
یک شنبه 29 آبان
آغاز عملیات سنگفرش فضای مقابل درب ورودی مجموعه ورزشی شهید شیرودی


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved