شنبه, 08 مهر, 1402
SATURDAY, September 30, 2023
سه شنبه 31 مرداد
دیدار شهردار ناحیه ۳ منطقه ۷ با سرپرست مجموعه ورزشی شهید شیرودی


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved