دوشنبه, 27 فروردین, 1403
MONDAY, April 15, 2024
دو شنبه 07 اسفند
جشن به عشق مهدی(ع) در مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی
جشن خانوادگی به عشق مهدی(عج) به میزبانی معاونت اجتماعی شهرداری تهران و همکاری شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور برگزار شد.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved