دوشنبه, 04 تیر, 1403
MONDAY, June 24, 2024
چهار شنبه 13 دی
مراسم تودیع و معارفه معاونت اداری و مالی مجموعه و تقدیر از بانوان کارمند مجموعه ورزشی شهید شیرودی به مناسبت روز زن


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved