جمعه, 22 تیر, 1403
FRIDAY, July 12, 2024
زمین چمن فوتبال مصنوعی شماره دو ( ورزشی )
معرفی
اطلاعات تماس
تعرفه
زمین چمن فوتبال مصنوعی شماره دو


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved