شنبه, 12 آذر, 1401
SATURDAY, December 3, 2022
سالن سنگ نوردی زنده یاد داودی ( ورزشی )
معرفی
اطلاعات تماس
تعرفه
سالن سنگ نوردی زنده یاد داودی


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved